УСЛОВИЯ ЗА  ОБУЧЕНИЕ в учебен център “Imagine School – Обучение с въображение“

 • Обучението се извършва в рамките на два учебни срока от по 4 месеца, 8 месеца за уч. година (100 уч. час (за групи до 8 деца) 120 уч. часа (за групи 8 – 14 деца) както следва:

I-ви срок:  м. октомври – м. януари

II-ри срок: м. февруари – м. май

Обучението се извършва в групи (до 14 ученика),  в часове, предварително уточнени и заложени в учебната програма, съобразени с училищните смени за 1-ви  и 2-ри срок. При извънредни промени в училищните смени (съответно сутрин/ следобед), при възможност, програмата се синхронизира, така че да не се пропускат учебни занятия. При подобни обстоятелства ученикът може да бъде преместен в друга група, временно или за съответния срок, или, според възможностите на преподавателя, да компенсира индивидуално пропуснатите часове (в посочен от преподавателя ден и час).

Всяка група работи с определен преподавател титуляр. Центърът запазва правото си да смени преподавателя титуляр, временно или за постоянно, когато обстоятелствата го налагат.

Заниманията се провеждат в помещенията на центъра, находящи се в Сухата река: Школа 1:  на ул. Йоаким Груев 17 и  в бл. 11 (близо до 143 ОУ) и Школа 2: ул. Емануил Васкидович 40 (до 44 ОУ и ДКЦ 18). Учениците се насочват към съответния филиал според предпочитанията и удобството им, но и съобразно предлаганите занимания в съответните центрове и наличието на свободни часове. Двата филиала са в един район, така че е възможно пренасочване на занятията от единия в другия филиал, когато обстоятелствата го налагат.

 • Неучебни за школата са официалните ученически ваканции и празнични дни съобразно с обявените от МОН за съответната учебна година; Неучебните дни, свързани с матурите през месец май, обикновено са учебни за школата; Възможни са промени в графика, които се уточняват допълнително и за които родителите/ учениците са длъжни да се информират.

При форсмажорни обстоятелства, които не позволяват протичане на учебните занимания по съответния установен ред, имаме готовност да реагираме гъвкаво и да предложим онлайн форма на обучение.

 • Отсъствието от занятията е за сметка на учениците!
 • Не се приспадат или връщат средства от внесената месечна/ срочна или годишна  такса!
 • Родителите са длъжни да уведомяват своевременно за наложителни отсъствия!

При отсъствие по сериозни здравословни или семейни причини (доказуеми със съответните документи), след предварителен разговор с директора/ преподавателя  и съобразно възможностите на школата, ученикът има право:

 • да компенсира часовете както следва: 2 отсъствия – един уч.час (40 мин.); 4 отсъствия – 2 уч. часа в блок (80 мин.); 1 месец – 4 уч. часа в два блока. Компенсирането на часовете става в определен от преподавателя ден и час, включително почивни или празнични дни.
 • при отсъствие на детето 3 или 4 седмици в съответния месец и при нежелание или невъзможност за компенсиране на часовете в предложените от школата дни и часове, се заплаща половин месечна такса.
 • други компромиси и компенсации са възможни след допълнително договаряне с преподавателя/ директора.

ЗАПИСВАНЕ

Записването за занятия в “Imagine School” става през м. септември и м. януари ( за втория срок). Възможно е и по-късно включване в група, след проверка на възможностите на детето и допълнително уговаряне на условията.

Ранно записване (при заплащане на годишна такса) – май, юни, юли и август се ползва отстъпка. (вж.  ОТСТЪПКИ долу)

При записване с месечни такси се заплаща депозит в размер на една месечна така, който съответно покрива последната такса за м. май.

ТАКСИ

Обучение в група: английски език

Месечната такса за обучение в група е в размер на 85 лв., независимо от броя учебни дни за съответния месец. Заплащането на таксата става до 10-то число на  месеца от родителите на ученика срещу което те са длъжни да изискат квитанция и касова бележка и да я съхраняват до края на учебната година.

При предварително заплащане на срочна или годишна такса се ползват следните отстъпки: 1   срок – 300 лв;     1 уч. година – 540 лв.

Учебници и учебни помагала се заплащат допълнително. Има възможност  родителите да ги закупят / ксерокопират самостоятелно.

Индивидуално обучение: 20 лв./ астр. час (2 астр. часа седмично) с предплащане в началото на месеца.

ОТСТЪПКИ: 

 • Две деца от едно семейство – съответно – 70 лв/ месец. (280 лв. – 1 срок; 480 лв. – уч. година)
 • Ранно записване при заплащане на пълна срочна или годишна такса до 15.06: 225 лв. – 1 срок (важи само за първи срок!); 425 лв. – уч. година; 0т 15.06 до 01.09: 280 лв. – 1 срок ; 480 лв. – уч. година.
 • Записване за повече от един модул за обучение в група (математика и английски, математика и БЕЛ, БЕЛ и английски) – 10% отстъпка.

Възможно е ползването само на една  от изброените отстъпки.

Дългогодишни и сериозни ученици, показали високи резултати, ползват специални поощрителни отстъпки.

МАТЕМАТИКА и БЕЛ

Обучение в група: 2-6 клас          

Годишна такса: 600 лв. (две вноски по 300 лв.) (96 уч. часа)

Индивидуално обучение: 25 лв. /астр.час (веднъж или два пъти седмично) С предплащане в началото на месеца.

Полуиндивидуално обучение (2 или 3 деца в група): 15 лв./ астр. час (два пъти седмично)

7 клас

Обучението на учениците от 7 клас в група над 3 деца е с увеличен хорариум: 120 уч. часа ( два пъти седмично по 2 уч. часа или събота – 4 уч. часа.).

Полуиндивидуално (2 или 3 деца в група) – 90 уч. часа (веднъж седмично по 3 уч. ч.)

Годишна такса: 660 лв. (внесена на 3 вноски по 220 лв. съответно  при записване септември –  до 29.09; декември  – до 22.12. и февруари – до 28.02.

Месечна такса (със заплащане на депозит от 95 лв. при записване) – 8 вноски по 95 лв.(независимо от броя посещения за съответния месец)

Отстъпки:

 • Два модула: 1200 лв./общо – три вноски по 400 лв.  в горепосочените срокове.
 • Ранно записване (до 01.09. 2020): 600 лв./ модул (при плащане на пълна годишна такса) 1100 лв. за БЕЛ и математика общо
 • Заплащане на пълна годишна такса: 600 лв./ модул
 • Отписване и връщане на суми
 • Отписването на ученици става след едномесечно предупреждение и заплащане на всички дължими към момента такси; При отписване преди края на първи срок, се губи платения депозит. При отписване в средата на учебната година, между двата срока, се възстановява 50 % от депозита;

При основателни причини и форсмажорни обстоятелства е възможно допълнително договаряне на условията!Ако е платена такса за срок/ година, паричната сума се възвръща, като от нея се приспада съответната отстъпка за заплащане на срочна/ годишна такса или ранно записване, плюс 50% от сумата за депозит.

При плащане на вноски за математика и БЕЛ – 7 клас сумата не се възстановява, неоползотворените часове остават за сметка на учениците.

Остатък от срочни, годишни такси или депозити не се възстановява:

 • при неспазване на изискването за едномесечно предупреждение
 • при отписване след 1 март съответната година.
 • при изключване на ученика поради изключително недисциплинирано и агресивно поведение, което възпрепятства учебния процес, нанася щети върху инвентара в школата или е опасно за учителя и останалите ученици.

При отказ преди началото на учебната година/ съответно срок, платените депозити, срочни и годишни такси се връщат, но не по-късно от 3 работни дни преди началото на курса

ПЛАЩАНЕ

Годишни такси: заплащат се до 30.09 или в началото на периода на обучение при по-късно записване.

Срочни такси: Заплащат се до 30.09 за първи срок и до 31.01 за втори срок.

Вноски БЕЛ и математика 7 клас: септември –  до 29. 09; декември  – до 22.12 и февруари – до 28.02.

Месечни : до 10-то число на текущия месец

Плащане по банков път:

Уникредит Булбанк

IBAN: BG29UNCR70001523108001

Имаджин едюкейшън енд трейдинг ЕООД

Основание: Такса за (предмет, период , име на детето)

Условия за записване и обучение 2020/ 2021 учебна година