1. Обучение в “Imagine English – Обучение с въображение“
  • Обучението се извършва в рамките на два учебни срока от по 4 месеца както следва:

I-ви срок:  26. 09.2016 – 31.01.2017

II-ри срок: 01.02.2017 – 31.05.2017

 • Обучението е индивидуално, полуиндивидуално и в малки групи
 • Индивидуално обучение: – 1 дете / 1 уч. час (45 мин.) 2 пъти седмично

Полуиндивидуално: – 2 деца / 1 час (60 мин.) 2 пъти седмично

Групи: 3 – 8  деца (2 и 3 клас) – 1 час (60 мин.) 2 пъти седмично;  При по-големи групи ученици от 4, 5, 6, 7 клас е възможно увеличаване на продължителността на заниманията до 75 или 90 минути.

 • Обучението се извършва в часове, предварително уточнени и заложени в учебната програма, съобразени с училищните смени за 1-ви и 2-ри срок. При извънредни промени в училищните смени (съответно сутрин/ следобед), при възможност, програмата се синхронизира, така че да не се пропускат учебни занятия. При подобни обстоятелства ученикът може да бъде преместен в друга група, временно или за съответния срок, или, според възможностите на преподавателя, да компенсира индивидуално пропуснатите часове (в посочен от преподавателя ден и час).
 • Неучебни за школата са официалните ученически ваканции и празнични дни съобразно с обявените от МОН за съответната учебна година; Неучебните дни, свързани с матурите през месец май, обикновено са учебни за школата; Възможни са промени в графика, които се уточняват допълнително и за които родителите/ учениците са длъжни да се информират.
 • Отсъствието от занятията е за сметка на учениците!

Не се приспадат или връщат средства от внесената месечна такса!

Родителите са длъжни да уведомяват своевременно за наложителни отсъствия!

При отсъствие по сериозни здравословни или семейни причини (доказуеми със съответните документи), след предварителен разговор с директора/ преподавателя  и съобразно възможностите на школата, ученикът има право:

 • да компенсира часовете както следва: 2 отсъствия – един уч.час (40 мин.); 4 отсъствия – 2 уч. часа в блок (80 мин.); 1 месец – 4 уч. часа в два блока. Компенсирането на часовете става в определен от преподавателя ден и час, включително почивни или празнични дни.
 • при отсъствие на детето 3 или 4 седмици в съответния месец и при невъзможност за компенсиране на часовете, се заплаща половин месечна такса ( 35 лв.)
 • други компромиси и компенасции са възможни след допълнително договаряне с преподавателя/ директора.
 1. Записване
  • Записването за занятия в “Imagine English” става през м. септември и м. януари ( за втория срок). Възможно е и по-късно включване в група, след проверка на възможностите на детето и допълнително уговаряне на условията.
  • При записване се заплаща депозит в размер на една месечна такса – 60 лв., който съответно покрива последната такса за м. май.
 2. Такси
  • Обучение в група

Месечната такса за обучение в група е в размер на 60 лв. независимо от броя учебни дни за съответния месец. С отстъпка се ползват две деца от едно семейсво – съответно – 50 лв/ месец. (200 лв. – 1 срок; 400 лв.  – уч. година) Заплащането на таксата става до 10-то число на  месеца от родителите на ученика срщу което те са длъжни да изискат квитанция и да я съхраняват до края на учебната година. При предварително заплащане на срочна или годишна такса се ползват следните отстъпки:

1   срок – 250 лв;     1 уч. година – 450 лв.

 • Индивидуално (1 дете) – 120 лв. / месец (450 лв. – 1 срок; 880 лв.  – уч. година)
 • Полуиндивидуално ( 2 деца) – 90 лв./ месец (340 лв. – 1 срок; 630 лв.  – уч. година)

Дългогодишни и сериозни ученици, показали високи резултати, ползват специални поощрителни отстъпки.

Учебници и учебни помагала се заплащат допълнително. Има възможност  родителите да ги закупят / ксерокопират самостоятелно.

 1. Отписване
 • Отписването на ученици е възможно в средата на учебната година, между двата срока, или по-рано, след едномесечно предупреждение; При отписване преди края на първи срок, се губи платеният депозит от 65 лв. При отписване в средата на учебната година, се възстановява 50 % от депозита;

При основателни причини и форсмажорни обстоятелства е възможно допълнително договаряне на условията!

 • Ако е платена такса за целия втори срок, паричната сума се възвръща, като от нея се приспада съответната отстъпка за предварително заплащане за първия срок плюс 50% от сумата за депозит (10 лв. + 35 лв.)
 • При отказ на ученика преди началото на учебната година/ съответно срок, платените депозити, срочни и годишни такси се връщат, но не по-късно от 3 работни дни преди началото на курса.

 

Уважаеми родители,

            Изучаването на  английски език е необходимост и често сериозно предизвикателство пред Вашите деца. Те разполагат с изключителен капацитет, именно в годините между 2-ри и 7-ми клас, да постигант отлични резултати в овладяването на езика, така че свободно да си служат с него – едно умение за цял живот. В тази ранна възраст те могат да поставят стабилните основи и за едно по-нататъшно развитие и постигане на високи резултати в международно признатите изпити по английски, които осигуряват място в най-реномираните световни университети.

            Успехът не се постига лесно! Вашето отговорно и уважително отношение е основна предпоставка за сериозното отношение на Вашите деца към това  с което се залавят. Тяхното усърдие и последователност, качества, които те развиват в най-ранна училищна възраст, съставляват 50% от гаранцията за успеха им. 

Часовете при нас се провеждат в разчупена приятелска и креативна атмосфера, обучението често включва занимания под формата на игри, песни и други забвни дейности. Същевременно не се толерира несериозното и неуважително поведение, което пречи на учебния процес. И тъй като наказанията и грубостите не са заложени в нашата учебнa програма, неоползотворяването на учебните часове остава за сметка на учащите.         

            С това обръщение към Вас заявявам собственото си отговорно отношение и лична ангажираност с успеха на Вашите деца. Искрено се надявам, че нашето сътрудничество ще бъде приятно, ползотворно и дългогодишно.

Успешна учебна година!

Условия за записване през 2016 – 2017 учебна година