Курсове  за ученици 2 – 6 клас

Обучението се извършва в рамките на два учебни срока от по 4 месеца, 8 месеца за уч. година (приблизително100 уч. часa) както следва:

I-ви срок:  м. октомври – м. януари

II-ри срок: м. февруари – м. май

Обучението се извършва в групи (до 14 ученика),  в часове, предварително уточнени и заложени в учебната програма, съобразени с училищните смени за 1-ви  и 2-ри срок. При извънредни промени в училищните смени (съответно сутрин/ следобед), при възможност, програмата се синхронизира, така че да не се пропускат учебни занятия. При подобни обстоятелства ученикът може да бъде преместен в друга група, временно или за съответния срок.

Всяка група работи с определен преподавател титуляр. Центърът запазва правото си да смени преподавателя титуляр, временно или за постоянно, когато обстоятелствата го налагат.

Заниманията се провеждат в помещенията на центъра, находящи се в Сухата река:   на ул. Йоаким Груев 17 и  в бл. 11 (партер) и в читалище “Васил Левски” – бул. “Ботевградско шосе” 50.

 • Неучебни за школата са официалните ученически ваканции и празнични дни съобразно с обявените от МОН за съответната учебна година; Неучебните дни, свързани с матурите през месец май, обичайно са учебни за школата. Възможни са промени в графика, които се уточняват допълнително и за които родителите/ учениците са длъжни да се информират.

При форсмажорни обстоятелства, които не позволяват протичане на учебните занимания по съответния установен ред, имаме готовност да реагираме гъвкаво и да предложим онлайн форма на обучение.

 • Отсъствието от занятията е за сметка на учениците!
 • Не се приспадат или връщат средства от внесената месечна/ срочна или годишна  такса!
 • Родителите са длъжни да уведомяват своевременно за наложителни отсъствия!

При отсъствие по сериозни здравословни или семейни причини (доказуеми със съответните документи), след предварителен разговор с директора/ преподавателя  и съобразно възможностите на школата, ученикът има право да бъде включен онлайн в часовете (след предварителна уговорка с преподавателя). Други компромиси и компенсации са възможни след допълнително договаряне с преподавателя/ директора.

ЗАПИСВАНЕ

Записването в групите за занятия става през м. септември и м. януари ( за втория срок). Възможно е и по-късно включване в група, след проверка на възможностите на детето и допълнително уговаряне на условията.

Ранно записване (при заплащане на годишна такса) – май, юни, юли и август се ползва отстъпка. (вж.  ОТСТЪПКИ)

При записване с месечни такси се заплаща депозит в размер на една месечна така, който съответно покрива последната такса за м. май.

ТАКСИ

Обучение в група 2-6 клас английски език или математика

Месечната такса за обучение в група по английски език е в размер на 130 лв., математика – 140 лв., независимо от броя учебни дни за съответния месец. Заплащането на таксата става до 10-то число на  месеца от родителите на ученика срещу което те са длъжни да изискат квитанция и касова бележка и да я съхраняват до края на учебната година.

При предварително заплащане на срочна или годишна такса за английски език се ползват следните отстъпки: 1   срок – 450 лв;     1 уч. година – 800 лв.

Учебници и учебни помагала се заплащат допълнително. Има възможност  родителите да ги закупят / ксерокопират самостоятелно.

Отстъпки: 

 • Две деца от едно семейство 100 лв./ месец; 400 лв./ срок; 700 лв./ година
 • Ранно записване при заплащане на пълна годишна такса до 30.06 – 700 лв.
 • 0т 15.06 до 01.09 –  750 лв. – уч. година.
 • Записване за повече от един модул за обучение в група (математика и английски, математика и БЕЛ, БЕЛ и английски) – 5 % отстъпка.

Възможно е ползването само на една  от изброените отстъпки!

Математика или БЕЛ 7 клас

Обучението на учениците от 7 клас в модул математика или БЕЛ в група е с  хорариум 120 уч. часа (веднъж седмично по 4 уч. часа )

Математика или БЕЛ – 7 клас, 120 уч. часа  960 лв./  година (3 вноски по  320  лв.). При включване в двата модула: 1740  лв. общо (3 вноски по 580 лв.) Ежемесечни вноски: 8 вноски по 140 лв. (БЕЛ или математика) или 8 вноски по 260 лв. (БЕЛ и математика общо)

Таксите се заплащат  съответнпо: при записване септември –  до 29.09; декември  – до 22.12. и февруари – до 28.02.

Месечна такса – до 10-то число за текущия месец.

ОТПИСВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА СУМИ

 • Отписването на ученици става след едномесечно предупреждение и заплащане на всички дължими към момента такси; При отписване преди края на първи срок, се губи платения депозит. При отписване в средата на учебната година, между двата срока, се възстановява 50 % от депозита;

Ако е платена такса за срок/ година, паричната сума се възвръща, като от нея се приспада съответната отстъпка за заплащане на срочна/ годишна такса или ранно записване, плюс 50% от сумата за депозит.

При основателни причини и форсмажорни обстоятелства е възможно допълнително договаряне на условията

При плащане на вноски за математика и БЕЛ – 7 клас сумата не се възстановява, неоползотворените часове остават за сметка на учениците.

Остатък от срочни, годишни такси или депозити не се възстановява:                    

 • при неспазване на изискването за едномесечно предупреждение
 • при отписване след 1 март съответната година.
 • при изключване на ученика поради изключително недисциплинирано и агресивно поведение, което възпрепятства учебния процес, нанася щети върху инвентара в школата или е опасно за учителя и останалите ученици.

При отказ преди началото на учебната година/ съответно срок, платените депозити, срочни и годишни такси се връщат, но не по-късно от 3 работни дни преди началото на курса

ПЛАЩАНЕ

Годишни такси: заплащат се до 30.09 или в началото на периода на обучение при по-късно записване.

Срочни такси: заплащат се до 30.09 за първи срок и до 31.01 за втори срок.

Вноски БЕЛ и математика 7 клас: септември –  до 29. 09; декември  – до 22.12 и февруари – до 28.02.

Месечни : до 10-то число на текущия месец

Плащане по банков път:

Уникредит Булбанк

IBAN: BG46UNCR70001525033145

Имаджин Скул ООД

Условия за обучение в учебен център Имаджин Скул за 2023/2024 учебна година